Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:

 1. Sklep - przedsiębiorca określony w pkt 2 Regulaminu, sprzedający towary za pośrednictwem sklepu internetowego www.etoile.com.pl
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.etoile.com.pl
 3. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.etoile.com.pl, niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;
 4. Etoile Anastazja Jaworska, ul. 3 Maja 24, 40-096 Katowice, NIP 634-246-76-26 REGON: 240344765
 5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.etoile.com.pl. Wskazana przy towarze cena jest ceną brutto - do zapłaty przez Klienta za towar, uwzględniającą wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne i opłaty.
 6. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 7. Zakup towarów za pośrednictwem www.etoile.com.pl dla swej skuteczności oraz jego realizacji wymaga poprawnego złożenia zamówienia, przy pomocy interaktywnych formularzy oraz pól wyboru pojawiających się na stronie internetowej stosownie do procesu zaawansowania zakupów oraz dokonania wyboru formy płatności. Przed dokonaniem akceptacji zamówienia, Klient jest informowany o całkowitych kosztach jego realizacji, na które składają się cena wybranych towarów oraz koszty wysyłki, których wysokość uzależniona jest od sposobu dostarczenia wybranego przez Klienta.
 8. Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD" (czas ok. 1-3 dni roboczych). Paczki zagraniczne są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłki priorytetowe i czas dostawy zależny jest od strefy dostaw, które sprawdzić można na stronie Poczty Polskiej. Zazwyczaj jest to od 3 dni do tygodnia. Towar wysyłany jest w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i dokonania wpłaty. W przypadku zamówienia towaru w formie PREORDER czas wysyłki to 7-14 dni roboczych.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 12. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz odpowiednich ustaw, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. 
 13. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Etoile Anastazja Jaworska, ul. 3 Maja 24, 40-096 Katowice.
 14. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 15. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 16. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres Sklepu: Etoile Anastazja Jaworska, ul. 3 Maja 24, 40-096 Katowic oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. 
 17. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 18. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 19. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 20. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Etoile Anastazja Jaworska oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 21. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 22. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Etoile Anastazja Jaworska.
 23. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 24. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 26. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
 29. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.etoile.com.pl.

Regulamin etoile Gift Card / KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wydawca Karty Podarunkowej.

1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma etoile Anastazja Jaworska z siedzibą w Katowicach, ul. 3-go Maja 24, 40-096 Katowice, NIP: 634 246 76 26, zwana dalej ETOILE.

2. Prawne uregulowania.

2.1. Podstawę prawną stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z etoile GIFT CARD. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej etoile.com.pl.

3. Okres ważności etoile GIFT CARD, zasady nabycia Karty.

3.1. Karta Podarunkowa jest ważna 6 miesięcy od momentu wydania Karty.

3.2. Kartę Podarunkową można nabyć oraz zrealizować wyłącznie w sklepie online etoile.

3.3. ETOILE nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.

4. Zasady korzystania z etoile GIFT CARD.

4.1. Z Karty Podarunkowej mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych polegających na dokonywaniu zakupów w sklepie online pod znakiem firmowym ETOILE.

4.2. Karty Podarunkowe dostępne są w 9 nominałach:

 112 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 162 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 182 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 312 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 362 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 412 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 462 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 512 zł (w tym wysylka 13 PLN)

 712 zł (w tym wysylka 13 PLN)

4.3. W przypadku zakupu towaru za kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej, Klient ma możliwość dopłaty różnicy.

4.4. W przypadku zakupu towaru za kwotę niższą niż wartość Karty Podarunkowej, z etoile GIFT CARD zostanie pobrana tylko należność, reszta pozostanie do wykorzystania w innym terminie.

4.5. Informację o stanie konta Karty oraz terminie ważności karty można uzyskać w dowolnym momencie pisząc maila na adres info@etoile.com.pl

4.6. Karta nie jest kartą płatniczą, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.

4.7. Z etoile GIFT CARD nie jest wydawana reszta a niewykorzystane w terminie środki przepadają.

5. Zwrot towaru, reklamacja.

5.1. Towar zakupiony przy użyciu Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny dostępny towar w tej samej cenie lub w cenie wyższej (za dopłatą) – pod warunkiem, że nie był użytkowany.

6. Pozostałe.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych uczestników klientów poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach lub na stronie bigstar.pl. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

6.2. Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2016 r. do odwołania.

6.3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

6.4. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w miejsce tych postanowień regulaminu obowiązują postanowienia przepisów bezwzględnie obowiązujących. To samo dotyczy oceny niniejszego regulaminu z punktu widzenia treści art. 3851 i art. 3853 Kodeksu cywilnego.

6.5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium